Είστε επιχειρηματίας;

Γνωρίζεις για τα ΝΕΑ προγράμματα και δράσεις και πως μπορείς να ωφεληθείς πολλαπλά?


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Στελεχώστε την επιχείρηση σας με καταρτισμένο προσωπικό και με επιδοτούμενο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, χωρίς καμία υποχρέωση ή δέσμευση.

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της ενδυνάμωσης της εταιρικής τους ταυτότητας. Το πρόγραμμα αποτελεί για τις επιχειρήσεις μία μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών τους σε καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, ο δικαιούχος άνεργος, αφού εκπαιδευτεί στο VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, θα προσφέρει εργασία σε εταιρείες με τη μορφή πρακτικής άσκησης, δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εταιρεία.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • 5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση για νέους μέχρι 29 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  • Ο άνεργος θα χρηματοδοτείται απευθείας από τον ΟΑΕΔ, με 460€ μηνιαίως αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, και με 400€ μηνιαίως αν είναι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων μετά το πέρας της 5μηνης πρακτικής άσκησης, στην περίπτωση που μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια επιχείρηση να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης αποτελεί συνάρτηση του προσωπικού της ως εξής :


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ              ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ

0 – 4                                                    Έως 1 άτομο

> 5                                                       Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

 

Η διαδικασία υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Στελέχη της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να υπαχθεί στο πρόγραμμα έρχονται σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επαφή με το Τμήμα Ανάπτυξης του VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ.

Ορίζουν από κοινού μία συνάντηση για την αποσαφήνιση των όρων του προγράμματος καθώς και για θέματα που αφορούν στον αριθμό και στο προφίλ των καταρτιζομένων στους οποίους θα προσφερθούν θέσεις πρακτικής άσκησης εντός της επιχείρησης.

Επιλέγουν τον τελικό αριθμό των καταρτιζομένων που θα απασχολήσουν με την μορφή της 5μηνης πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τα αντικείμενα της θεωρητικής εκπαίδευσης που θα πρέπει οι καταρτιζόμενοι να έχουν λάβει προκειμένου να απασχοληθούν στην συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η διαδικασία υπαγωγής και ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα “Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Νέους έως 29 Ετών” θα υποστηριχθεί από τα έμπειρα στελέχη και τους συμβούλους ανάπτυξης του VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ καθ’ όλη την διάρκεια και τα στάδια του

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων (συμπεριλαμβάνεται και ο τουριστικός κλάδος)

 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24%

Γνωρίζετε ότι πληρώνετε για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού σας χωρίς να το εκμεταλλεύεστε ?

Γνωρίζετε πως η επιδότηση, την οποία πληρώνετε εσείς οι ίδιοι μέσω των εργοδοτικών σας εισφορών, χάνεται μέχρι το τέλος του έτους αν δε την αξιοποιήσετε; Αξιοποιήστε την ώστε να σας προσφέρει ακόμα περισσότερα επιπρόσθετα οφέλη, εκπαιδεύοντας και καταρτίζοντας δωρεάν κάποιο ή κάποια άτομα του προσωπικού σας για να μάθουν καλύτερα το αντικείμενο εργασίας τους και να γίνουν παραγωγικότεροι ή και να μάθουν νέα αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρεται η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις, που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.