Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, διεθνώς αναγνωρισμένο, χρησιμοποιεί έξι επίπεδα περιγραφής των γλωσσικών δεξιοτήτων από το A1 έως το C2. Σε καθένα από τα επίπεδα καθορίζεται η ικανότητα του μαθητή στις τέσσερις δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, ακουστική κατανόηση και ικανότητα ομιλίας).

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

 

Α1 “Στοιχειώδης Γνώση” ΠΤΥΧΙΟ Α1 – Elementary PALSO
Α2 “Βασική Γνώση” ΠΤΥΧΙΟ Α2 – Basic PALSO
Β1 “Μέτρια Γνώση” ΠΤΥΧΙΟ Β1 – Level 2 – PTE Intermediate (BA) NOCN
Β2 “Καλή Γνώση” ΠΤΥΧΙΟ B2 – Level 3 – PTE FCE – ECCE – Independent User (B2) NOCN
Γ1 “Πολύ Καλή Γνώση” ΠΤΥΧΙΟ C1 – Level 4 – PTE CAE – Advanced (C1) NOCN
Γ2 “Άριστη Γνώση” ΠΤΥΧΙΟ C2 – Level 5 – PTE CPE – ECPE – Proficient (C2) NOCN