Κ.Σ.Ε.- Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Το έργο “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση” αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση” του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” , το “Ευρωεκπαίδευση” πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης με κωδικό πιστοποίησης 5349.

 
bep