ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ  ΕΦΕΤ

 

Ένα σεμινάριο που πρέπει να κάνουν ΟΛΕΣ οι καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία , κυλικεία …

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» αναλαμβάνει  την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 14708/2007 καθώς και στη Νέα Υγειονομική Διάταξη Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967- ΦΕΚ 2718/Β/08-2012 η  εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωτική.

 Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η κατάρτιση στην υγιεινή τροφίμων (επίπεδο 1 και επίπεδο 2)  με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

 Το ειδικό σεμινάριο, θα υλοποιείται πλέον στο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου  από το «ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» διάρκειας δύο (2) ημερών  10ωρο, για τις επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50€ για εκπαίδευση + 30€ για εξετάσεις

 Αν θέλετε να προγραμματίσετε την εκπαίδευση του προσωπικού σας και τη δική σας, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής Σεμιναρίου ΕΦΕΤ και να την στείλετε στο email: info@euroekpaideusi.gr. 

ή

 Δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», στο τηλέφωνο (2810) 761314.

 

Με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού μας, θα πληροφορηθείτε άμεσα  για το σωστό σχεδιασμό της επιχειρησιακής σας κατάρτισης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ   14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

 1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

 Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

 1. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

 1. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

 Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ

 Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

 Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

 1. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Δυνατότητα   εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:

 • οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.
 • οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.
 1. ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

 Επιλογή  Φορέα Υλοποίησης:

 α. Η επιχείρηση η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει βεβαίωση εκπαίδευσης για κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης επιλέγει τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί, αφού λάβει διαβεβαίωση από αυτόν ότι κατά την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 β. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και εποπτικά μέσα μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες την εκπαίδευση, αρκεί να τηρούν όλες τις αναφερόμενες στην παρούσα διαδικασία προδιαγραφές και να χρησιμοποιούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

 Υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων από τους φορείς υλοποίησης

 Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον ημέρες) πριν την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από τον ΕΦΕΤ.

 Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αφορούν χρονικό ορίζοντα 3 μηνών (90 ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. ΟΙ εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που  καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσω του ιστοτόπου του ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 Η επιχείρηση ή το επιμελητήριο, ή το κλαδικό σωματείο ή ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την υποχρέωση να οργανώσει το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων, υποχρεούται να επιλέγει Εκπαιδευτές από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ή το Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων έως ότου καταργηθεί, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 14707/2007 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ)

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

 Ο Εκπαιδευτικός Φορέας που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της επίσημης εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ έχει την υποχρέωση :

 • Να χρησιμοποιεί εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
 • Να ενημερώνει τον ΕΦΕΤ για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης.
 • Να χρησιμοποιεί τα για το σκοπό αυτό συνταχθέντα από τον ΕΦΕΤ έντυπα.
 • Η ενημέρωση είναι υποχρεωτική.
 • Να διαθέτει τον κατάλληλο χώρο εκπαίδευσης, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους της επομένης παραγράφου.

 Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα εκπαίδευσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.

 ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 Οι εκπαιδευτικοί φορείς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με επιχειρήσεις τροφίμων ή  εργαζόμενους με θέμα την παροχή εκπαίδευσης σύμφωνα με την ΥΑ μπορούν να απευθυνθούν μόνον με την αποστολή του παρόντος ενημερωτικού υλικού στο οποίο συμπληρώνουν στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία τους.

 Απαγορεύεται αυστηρά επί ποινή αποκλεισμού από την δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, η πάσης φύσεως προφορική ενημέρωση η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση για την ιδιότητα του καλούντος, τον ρόλο του ΕΦΕΤ, το σκοπό των προγραμμάτων τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις ή στους εργαζόμενους από τη μη συμμόρφωση με  τα οριζόμενα από την ΥΑ κλπ  ή να αποτελέσει ή να ερμηνευθεί ως άσκηση πίεσης, σε συνδυασμό και με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 11 παρ.3 της ΥΑ.

 1. ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 (Άρθρο 4 της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 )

 Τα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να εκτελούνται:

 – Σε πιστοποιημένες από το ΕΚΕΠΙΣ δομές.

 – Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, επιμελητηρίων ή άλλων ΝΠΔΔ ή σε σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισμό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 γ. Σε κάθε άλλο χώρο εφόσον πρώτα εξασφαλιστεί ότι πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με επί τόπου αυτοψία των τεχνικών επιθεωρητών εργασίας κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα προς την τοπική υπηρεσία τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας.

 Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να γίνονται δεκτές μόνο μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ.

 Εξοπλισμός

 Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό:

 • Τραπέζια – καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας και ανάλογων προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με DVD drive, CD drive ή Combo drive,
 • Διαφανοσκόπειο (overhead projector) ή μηχανή προβολής slides ή άλλη ισοδύναμη δυνατότητα
 • Οθόνη προβολής
 • Πίνακα

 Εγκατάσταση θέρμανσης

 Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι διαλειμμάτων και υγιεινής πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης.

 1. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 Μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδίδονται προσωρινές βεβαιώσεις από τους φορείς εκτέλεσης.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Από τον ιστοτόπο του ΕΦΕΤ(www.efet.gr).

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στο χώρο αυτό ο κάθε φορέας υλοποίησης παραθέτει τα στοιχεία του και δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ   14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08.